Archives for tanie ocs

Odpowiedzialność cywilna spedytora (OCS)

Odpowiedzialność cywilna spedytora (OCS)  to odpowiedzialności w stosunku do zleceniodawcy i osób trzecich za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą ponosi spedytor zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Przeważnie, jeżeli warunki umowy ubezpieczenia nie mówią w inny sposób, z tytułu OC spedytora Szczecin pokryte są ryzyka takich strat, za które bez wątpliwości obciążenie ponosi transportowiec:

  • błędy spedytora przy sprawowaniu czynności objętych zakresem ubezpieczenia, jakie naraziły na stratę Klienta ewentualnie strony uczestniczące w procesie realizacji zadania spedycyjnego
  • konsekwencje doboru nierzetelnego podwykonawcy.

W praktyce przeważnie, do czynności, za które odpowiada spedytor i które są objęte OC spedytora, należą:

  • dobór środka przewozu tudzież trasy tranzytu, w tym zawieranie umów o przewóz przygotowanie przesyłki do transportu-czynności powiązane z załadunkiem i wyładunkiem produktu
  • prawidłowość zaplanowania dokumentacji scalonej z przeprowadzeniem zlecenia spedycyjnego.
  • czynności odprawy celnej (błędy dotyczące opracowania dokumentacji celnej)
  • czynności połączone ze składowaniem towaru.

 

Tylko u nas najtańsze ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora w Szczecinie.