samochód zastęczy szczecin

Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Zakres ubezpieczenia:

 • podstawowy – obejmujący odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności,
 • rozszerzony – obejmujący :
  • OC pracodawcy
  • OC za podwykonawców
  • OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług
  • OC za szkody w rzeczach znajdujących się  pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego
  • OC za szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy
  • OC za szkody w rzeczach ruchomych przekazanych Ubezpieczającemu w celu wykonania naprawy,czyszczenia
  • OC najemcy
  • OC za produkt
  • OC za produkty wprowadzone do obrotu przed zawarciem ubezpieczenia w Warcie (nowe ryzyko)
  • OC za szkody powstałe wskutek połączenia lub zmieszania wadliwego produktu
  • OC za szkody powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń Ubezpieczającego
  • OC za zanieczyszczenie środowiska
  • OC za przeniesienie chorób zakaźnych
  • OC za wypadki powstałe poza granicami RP
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego  OCP w ruchu krajowym i międzynarodowym
 • Kalkulator ubezpieczenia firmy

 Wejdź w zakładkę kalkulator oc przewoźnika i sam oblicz swoją składkę

Oferujemy pakietowe ubezpieczenia firm z zakresie ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk i odpowiedzialności cywilnej.

 • 11 rodzajów ubezpieczenia mienia
 • 17 rodzajów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 • ubezpieczenie dodatkowych kosztów działalności

Ubezpieczenie mienia

Przedmiot ubezpieczenia:

 • środki trwałe:
 • środki obrotowe,
 • rzeczy ruchome przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi,
 • nakłady inwestycyjne,
 • mienie pracownicze,
 • wartości pieniężne.

Zakres ubezpieczenia:

 • ogień i inne zdarzenia losowe od ognia i innych zdarzeń losowych
 • kradzież z włamaniem i rabunek
 • dewastacja
 • katastrofa budowlana
 • stłuczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiotów
 • błąd użytkownika i szkody elektryczne
 • utrata danych i oprogramowania
 • zepsucie towarów wskutek rozmrożenia
 • maszyny elektryczne od szkód elektrycznych
 • mienie w transporcie obejmujące
 • mienie w każdym miejscu na terenie RP

Oferujemy obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytulu wykonywania zawodu:

 • pośrednika nieruchomości
 • zarządcy nieruchomości
 • doradcy podatkowego
 • rzeczoznawcy
 • radcy prawnego
 • agenta ubezpieczeniowego
 • rzecznika patentowego
 • architekta
 • inżyniera budownictwa
 • podmiotu uprawnionego do sporządzania sprawozdań finansowych
 • brokera ubezpieczeniowego
 • komornika
 • certyfikatora
 1. Forma prowadzenia księgowości
 2. Posiadane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:
 3. Posiadane zabezpieczenia przeciwpożarowe:
 4. Wykupienie udziału własnego/franszyz
 5. Rozszerz ubezpieczenie o następujące szkody
 6. Zakrest terytorialny:
 7. Rozszeżenia o szkody polegające na:
 8. Czy wystąpiły szkody: