Archives for oc zarządcy

Ubezpieczenie OC Zarządcy Nieruchomości

ubezpieczenie oc zarządcyZgodnie z ustawą z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) każda osoba, wykonująca zawód zarządcy nieruchomości i posiadająca licencję musi posiadać ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości inaczej mówiąc obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości. w wypadku tej grupy zawodowej nie ma żadnych zawężeń dotyczących scalania form aktywności zarządcy, jaki może równolegle prowadzić działalność gospodarczą, być pracownikiem i również posiadać udziały w spółce, prowadzącej aktywność powiązaną z zarządzaniem.

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości zabezpiecza nie tylko samego zarządcę, ale zarówno osoby, działające pod jego dozorem. Te osoby nie muszą być pracownikami zarządzającego, tymczasem mogą pozostawać w stosunku pracy z przedsiębiorcą go zatrudniającym. Ubezpieczenie wynagradza w podobny sposób szkody powstałe w konsekwencji rażącego zaniedbania tych osób, niezależnie na charakter ich zatrudnienia. Niemniej jednak w tym przypadku Towarzystwo Ubezpieczeń przysługuje prawo do regresu. Polisę OC zarządcy nieruchomości musi wykupić głównie zarządca prowadzący działalność gospodarczą, zarówno w sytuacji, kiedy dodatkowo jest on zaangażowany przez przedsiębiorcę na umowę o pracę.

Zakres odpowiedzialności. Polisa pokrywa wszelkie szkody wyrządzone w następstwie działania ubezpieczonego ze względu z wykonywaniem czynności scalonej z zarządzaniem nieruchomościami. Z odpowiedzialności wyłączone są szkody wyrządzone osobom bliskim ubezpieczonego. Minimalną kwotę ubezpieczenia polisy również wytycza ustawa. Zarządcy muszą zawrzeć polisę na minimum sumę 50 tys. euro. Powyższa kwota wyznaczana jest przy zastosowaniu średniego kursu NBP z początku roku, w którym kupiono umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości. Z racji tego , że straty z tytułu prowadzenia tego wariantu działalności są zazwyczaj wysokie, powinno się pomyśleć nad jej zwiększeniem. Zwłaszcza, że suma ubezpieczenia musi starczyć również na straty wyrządzone przez pomocników asekurowanego, a jej wielkość konstatowana jest nie tylko na jedno, ale również na wszystkie zdarzenia, mające miejsce w okresie ubezpieczenia.